fbpx

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA/BİLDİRİM METNİ

CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( kısaca “Şirket”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizi zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bildirimdeki “biz” veya “Şirket” veya “ CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.” ifadeleri,  ……………………………………. adresinde faaliyet gösteren …………..Ticaret Sicili nezdinde …………………. Vergi numarası ile CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından Veri Sorumlusu olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

1- Müşteri; Hizmetlerimizi satın alan gerçek ya da tüzel kişiler Potansiyel Müşteri satın alma ve/veya hizmetlerimizden yararlanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler

2- Ziyaretçi; Şirketimizin sahip olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel tesislere (ofisler, şantiyeler vb.) çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

3- Üçüncü Kişi; Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar vb.) veya Politika kapsamında açıkça belirtilmese de Şirketimizin kişisel verilerini belirli bir amaçla işlemek durumunda olduğu tüm gerçek kişiler (eski çalışanlar vb.)

4- Çalışan Adayı / Stajyer Adayı; Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

5- İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri; Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (proje ortağı, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

SİZİNLE İLGİLİ NE ZAMAN KİŞİSEL VERİ TOPLARIZ?

Kişisel verilerinizi temel olarak aşağıdaki durumlarda toplarız:

1- Hizmetlerimizi satın aldığınızda veya kullandığınızda,

2- Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,

3- Haber bültenlerimize abone olduğunuzda, pazarlama iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde,

4- Bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,

5- Şirketimize iş başvurusu yaptığınızda,

6- Dolaylı olarak, örneğin “cookie/çerez” kullanmak suretiyle ve websitesini özel tercihlerinize uygun hale getirirken kullanılan yazılımı kişiselleştirirken veya sitenin belirli sayfalarını kullanmanızı izlerken (örneğin IP adresiniz) veya siteyi kullanmanızı izlememizi mümkün kılan diğer teknik yöntemlerle,

7- Potansiyel müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde.

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Bildirim/aydınlatma metnine uygun bir şekilde işleyeceğiz.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:

 1. a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. e) ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir. İşbu Aydınlatma Metni ile CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak bütün ziyaretçilerimize KVKK’ nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AMAÇLARI

CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, kişisel verileriniz ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2/c uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında sözleşmelerin kurulması veya ifa edilmesi, KVKK madde 5/2/ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri güvenliğinin arttırılması, KVKK madde 5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle tapuya mülkiyet kaydının yapılması veya tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere tespit amacıyla kimlik, adres verileri dâhil diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi, KVKK madde 5/2/f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle şirketimizin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, tarafınıza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bunlar için şirketimizin iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması ve mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti yapılabilmesi ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rıza vermeniz koşuluyla Şirketimizin çeşitli projelere ilişkin pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, internet sitesi ziyaretçilerimizin özel nitelikli kişisel verileri işlenmemektedir. Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirket tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK madde 8 ve 9’de belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir. KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

CAPİLON MOBİLYA İNŞ.OTO GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve kullanıcılarımızın mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; Şirket tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

BAŞVURU VE BİLGİ ALMA HAKKI

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde Şirketimize başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Şirket’imize yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda;

 1. a) Ad, soyad ve imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası

 1. d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Şirket’imize yönetmeliğe uygun iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren en çok 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yukarıda açıklandığı üzere kişisel verileriniz depolanıp muhafaza edilebilecek, pazar araştırması, finansal ve operasyonel süreçler ile pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuatın elverdiği ölçüde, yasalar çerçevesinde ve gizlilik esasları kapsamında hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya bağlı bulunduğumuz yabancı hissedarlarımıza devredilebilecek, bağlı olduğumuz politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecektir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirketimiz tarafından hazırlanan işbu KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA/BİLDİRİM METNİ Şirket Yönetimi tarafından alınan karar uyarınca yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde değişebilecek mevzuat hükümleri ve şirket politikalarımızda meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle bu bildirimde güncellemeler yapabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Web sitemizde Bildirimin en güncel versiyonunu yayınlayacağız.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduklarını, burada belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’ e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.